Norsk Knivforening © 2014 • Utviklet av Creation Multimedia


Norsk Knivforening

REGLER FOR NORSK KNIVFORENINGS KNIVKONKURRANSE

 

Innhold:

Del I Generelt om knivkonkurransen

Del II Klasseinndelinger

Del III Instruks for dommere

 

DEL I GENERELT OM KNIVKONKURRANSEN

 

§ 1 - Organisasjon og ledelse

Norsk Knivforening (NKF) arrangerer hvert år knivkonkurranse (bedømming og utstilling) i samarbeid med Norsk Skogmuseum (NSM). NSM er teknisk arrangør for utstillingen som holdes i Elverum.

NKFs styre utnevner tre dommere for konkurransen, herunder leder. Dommerne skal ha bred kunnskap og knivmaking og smedarbeid. Helst skal to av dommerne ha tidligere erfaring fra dømming i Norsk Knivforenings konkurranse. Leder er dommernes talsmann overfor deltakere i konkurransen, presse og allmenheten.

NKFs styreleder og NSMs direktør har ansvar for å løse praktiske problemer som måtte oppstå underveis i konkurransen.

 

§2 – Deltakere

Utstillingen er åpen for alle knivmakere og smeder. De innsendte kniver/knivblad må ikke tidligere ha deltatt på noen utstilling/knivkonkurranse. Utstillingens dommere kan ikke delta.

 

§3 – Utlysning og deltakeravgift

Utlysning av konkurransen skjer i Knivbladet i årets første nummer, minst to måneder før innleveringsfristen for konkurransen. Det skal opplyses hvem som er konkurransens dommere. Likevel kan NKF skifte en eller flere dommere etter utlysningen uten at deltagerne kan ha innvendinger mot det. Deltakeravgiften bestemmes av styret i NKF. Deltakere som ikke er medlemmer av Norsk Knivforening skal betale dobbelt deltakeravgift.

 

§4 - Påmelding og betaling

NKFs påmeldingsskjema skal benyttes for hver kniv/knivblad. Påmeldingsskjemaet må være datert og postlagt, og deltakeravgiften betalt, innen påmeldingsfristen. Det betales deltakeravgift for hver enkelt av de kniver eller knivblad som deltakeren sender inn. Det står NKF fritt å avgjøre om forsinket påmelding skal godtas.

§5 - Utstillingsvilkår for kniver

Hver deltaker kan levere én kniv i hver klasse til bedømming. Knivene skal ha en maksimal bladlengde på 15 cm. Typiske samekniver og kjøkkenkniver kan ha maksimal bladlengde på 25 cm.

Alt arbeid, også dekor på skaft, knivblad og slir, skal være gjort av knivmakeren selv. Dette med unntak av knivbladet som kan være smidd/lagd av en annen person.

Dommerne skal kunne prøve å spikke med kniven i hardt materiale for å prøve eggen.

Alle kniver som leveres til bedømmelse får skriftlig vurdering fra juryen. Sverd bedømmes ikke.

 

§6 - Utstillingsvilkår for knivblad

Hver deltaker kan sende inn et knivblad i hver klasse.

Knivbladet skal leveres ferdig slipt og klart for montering, og eggen skal kunne prøves på en hard grankvist og med en dertil egnet fil. Alt arbeid på knivbladet skal være utført av deltakeren selv.

 

§7 - Deltakernes ansvar

Deltakerne er ansvarlige for kostnadene ved innsendelse av kniver/knivblad, og må selv tegne forsikring for innsendelsen. Kostnadene ved retur av kniven er inkludert i deltakeravgiften.

 

§8 – Knivutstillingen

Etter bedømmingen utstilles knivene inntil fire måneder i Elverum. Kniver/knivblader beholdes av NKF/NSM så lenge det er hensiktsmessig for utstillingen. Hvis det er aktuelt å stille ut alle eller noen av knivene/bladene annetsteds, må dette fremgå av utlysningen.

 

DEL II KLASSEINNDELINGER

 

Klasseinndeling av kniver:

Innsendte kniver bedømmes, med mindre noe annet er bestemt, i følgende klasser:

 

KLASSE A – STASKNIV: En tradisjonell eller moderne kniv med slire, som i utførelse, form og utsmykning er så fin og forseggjort at den er beregnet til å bæres til bunad eller annet festantrekk. Halv- eller helhornskniver, samekniver og samisk inspirerte kniver med horn i skaft og/eller slir bedømmes i klasse D.

 

KLASSE B – BRUKSKNIV:

En funksjonell tollekniv med slire og skaft som er lagd av natur- eller kunstmaterialer og som er egnet for alle typer tradisjonell knivbruk. Den skal ha helstål- eller vanlig laminert knivblad som ikke er verken gravert eller mønstersmidd.. Skaftet skal være uten dekor og kan ha tynne lameller av uedelt metall og/eller annet materiale i overgangen mellom holk og skaft. Knivstellet kan ha endetapp og holker av uedelt metall eller annet materiale uten gravyr. Sliren kan ha enkel eller tradisjonell dekor. Halv- eller helhornskniver, samekniver og samisk inspirerte kniver med horn i skaft og/eller slire bedømmes i klasse D.

 

KLASSE B3 – PÅKOSTET BRUKSKNIV:

En tradisjonell brukskniv hvor kniv og/eller slire er betydelig påkostet og pyntet med skurd eller annen dekor, samt bestanddeler av metall, horn, tann, fossilt materiale og/eller andre materialer. Kniven kan ha laminert-, helstål- eller mønstersmidd blad som kan være gravert. Den må ha egenskaper som en vanlig brukskniv og skal sitte i slire som kan henge i beltet. En slik kniv skal i både utførelse, utsmykning og utstyr skille seg markant fra kniver i klasse B - Brukskniv.

Halv- eller helhornskniver, samekniver og samisk inspirerte kniver med horn i skaft og/eller slire bedømmes i klasse D.

KLASSE C - ÅPEN KLASSE:

Kniver som åpenbart ikke faller inn under klasse A, B eller D, herunder foldekniver, tønnekniver, spesielle jaktkniver, kjøkkenkniver, dolker og andre spesial-kniver. Uansett form eller type skal knivene ha egg som kan spikkes eller skjæres med. Kniver uten foldemekanisme og andre kniver som naturlig ikke leveres med slire (eksempelvis kjøkkenkniver), skal sitte i slire. Kniver som leveres til klasse C må helt klart skille seg ut i form og materiale fra kniver som leveres til bedømmelse i andre klasser. Halv- eller helhorns-kniver, samekniver og samisk inspirerte kniver med horn i skaft og/eller slire bedømmes i klasse D.

 

KLASSE D - HORNKNIV:

Halv- eller helhornskniv; samekniv eller samisk inspirert kniv hvor minst én av delene er lagd av horn. Resten av knivstellet skal være lagd av tre eller lær. Det er tillatt med innlegg av edle eller uedle metaller og annen pynt/dekor som er naturlig på slike kniver og slirer. Det kan benyttes valgfritt bladtype.

 

ELITEKLASSE (A-Elite, B-Elite, B3 Elite, C-Elite og D-Elite)

I alle klasser er det eliteklasse for knivmakere som har vunnet 1. premie mer enn to ganger i samme klasse tidligere.

 

 

§ 10 - Klasseinndeling for knivblad

Innsendte knivblad bedømmes i to klasser:

Klasse I: Standard knivblad herunder helstål

Klasse II: Mønstersmidde knivblad

 

 

DEL III: INSTRUKS FOR DOMMERE

 

§11 Generelt

Hver deltaker kan sende en kniv eller knivblad i hver klasse.

Bare slirekniver og foldekniver med en maksimal knivbladlengde på 15 cm kan delta i konkurransen. Samekniver og kjøkkenkniver kan likevel ha maksimal bladlengde på 25 cm.

Dommerne skal gi deltakerne skriftlig vurdering av hver kniv/knivblad på NKFs skjema.

 

§12 - Om bedømmelse

De innsendte kniver og knivblad bedømmes samlet av de tre dommene uten at andre er til stede. NKFs sekretariat bistår dommerne med praktisk tilrettelegging. Dommerne kan avgjøre at kniv eller knivblad bedømmes i en annen klasse enn den er påmeldt. Hvis reglene ikke følges kan dommerne bestemme at kniv/knivblad skal utelukkes fra konkurransen.

Dommerne skal bedømme kniver og knivblader ut fra form/design, håndverksmessig utførelse, bruksegenskaper for den aktuelle type kniv/knivblad. For knivblad skal også bladets finish vurderes, jfr. § 6.

 

§ 13 - Premiegrader ved kvalitetsbedømmelse av kniver

1. Premie: Kniv i så god design og utførelse, og med så ubetydelige svakheter, at den fremstår som en svært god kniv av sin type.

Særdeles gode kniver kan dessuten tildeles betegnelsen «Med berømmelse».

2.Premie: Kniv som i design og utførelse, tross mindre svakheter fremstår som en meget god kniv av sin type.

3. Premie: Kniv som i design og utførelse, tross svakheter fremstår som en god kniv av sin type.

Hederlig omtale: Kniv og slire som tross manglende premiering, i design og utførelse ligger tett opp til å bli premiert.

Upremiert: Kniv som i design og utførelse ikke vurderes som god nok til premiering.

 

Blant de kniver og knivblad som er premiert i sin klasse kårer dommerne ”Best i klassen”.

 

§ 14 - Årets kniv

Blant de kniver som har vunnet sine klasser kårer dommerne ”Årets kniv”.

 

§ 15 - Premiegrader ved kvalitetsbedømmelse av knivblad

1.premie: Knivblad i så god design og utførelse og med så ubetydelige svakheter at det fremstår som et svært godt knivblad av sin type.

2. premie: Knivblad som i design og utførelse, men til tross for noen svakheter fremstår som et meget godt knivblad av sin type.

3. premie: Knivblad som i design og utførelse ikke er kvalifisert til 2.premie, men som likevel fremstår som et godt knivblad av sin type.

Upremiert: Knivblad som ut fra design og utførelse ikke vurderes godt nok til premiegrad.

 

Blant de knivblad som er premiert utpeker dommerne «Årets knivblad».

 

§ 16 Påklaging av dommernes avgjørelser

Dommernes avgjørelser er endelige og kan ikke påklages med mindre det foreligger formelle feil som er så vesentlige at de påvirker konkurransens utfall. NKFs styre avgjør klagene.

§ 17 – Diplomer, premier, premieutdeling

Alle premierte deltakere får diplom. Deltakere med 1. premie får også en premiegjenstand.

 

§ 18 - Norsk Knivforenings gullmedalje

Deltakere som nå eller tidligere har fått prisen ”Årets kniv”, og på tre andre av NKFs utstillinger har vunnet 1. premie for kniv, tildeles ”Norsk Knivforenings Gullmedalje”. Medaljen kan bare tildeles samme deltaker en gang.

 

§ 19 - Publikumsprisen

Det holdes skriftlig avstemming blant utstillingens publikum. Den kniven som får flest stemmer, tildeles ”Publikumsprisen”.

 

§ 20 – Kontroller

Etter at bedømmelsen er ferdig skal dommerne kontrollere at alle kniver og knivblad er bedømt i rett klasse, og at «Best i klassen», «Årets kniv» og «Årets knivblad» er kåret. Det skal også kontrolleres om noen av deltagerne er kvalifisert til NKFs gullmedalje.

 

 

Revidert 23.1.2017/Styret i Norsk Knivforening

 

 

 

Fra knivtorget på Telemark Fylkes Handelsstevnet

Fra knivtorget på Dyrsku'n i Seljord

Fra knivtorget på Dyrsku'n i Seljord

Fra knivtorget på Dyrsku'n i Seljord

Fra knivtorget på Dyrsku'n i Seljord

Fra knivtorget på Elverum

Fra knivtorget på Elverum

Fra kniv- og klokkemarken på Kongsberg

Fra kniv- og klokkemarken på Kongsberg

Fra knivtorget under Nord-Norsk villmarksmesse

Fra knivtorget under Nord-Norsk villmarksmesse

Fra Knivuken i Lundvika

Fra Smedtreffet på Nes

Klikk på bilde og les mere om Knivbladet